Banner top 1

Dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn

Dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn

Dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn

Dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn

AIM cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn trong 03 phạm vi bắt đầu từ thẩm định thiết kế ban đầu, phê chuẩn thực thi, chứng nhận thành phẩm cho ngành  nông nghiệp & hàng hóa, công nghiệp & chế tạo, hàng hải & vận chuyển.

Trong Nông nghiệp & hàng hóa, dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn của AIM đề cập đến việc xác nhận các đặc điểm nhất định của một đối tượng: Thực phẩm, hàng hóa, sản phẩm, vật liệu, hàng hóa, hàng hóa, dự án cho hoạt động từ nuôi trồng, sản xuất, lưu kho, bảo quản, đến thương mại và vận tải.

Trong Công nghiệp & chế tạo, AIM xác nhận chứng nhận cho máy móc, thiết bị, sản phẩm cơ khí, thiết bị điện, nhà máy sản xuất, vật liệu và các sản phẩm hàng hóa hoặc bộ phận của dự án gồm các công nghiệp như cơ bản, xây dựng, hóa chất, điện, CN nặng, CN nhẹ, tự động hóa, xây dựng, sản phẩm tiêu dùng, khai thác quặng, chế biến, và kiểu dáng công nghiệp.

Trong Hàng hải và vận tải biển , AIM đánh giá và chứng nhận cho thương thuyền, đội tàu, sà lan bao gồm các phương tiện thủy được vận hành bởi các thuyền viên là dân sự đến vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa từ nơi này đến nơi khác, xưởng đóng tàu.


Người viết : @AIM Control
Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Field