Banner top 1

Dịch vụ Thử nghiệm hàng thực phẩm

Dịch vụ này bao gồm các phân tích hóa học, sinh học, vật lý, và các thông số phân tích cảm quan để phân tích thành phần và độ an toàn của thực phẩm.

Dịch vụ Thử nghiệm hàng thực phẩm

Thử nghiệm thực phẩm
Dịch vụ này bao gồm các phân tích hóa học, sinh học, vật lý, và các thông số phân tích cảm quan để phân tích thành phần và độ an toàn của thực phẩm.
 

Thử nghiệm độ an toàn thực phẩm
Dịch vụ này bổ sung cho những chứng cứ được tìm thấy trong suốt quá trình đánh giá nhà máy hoặc giám định an toàn thực phẩm (giám định sản phẩm) và trợ giúp định vị nhãn hiệu sản phẩm riêng của bạn trên thị trường.
 
 
Giám định an toàn thực phẩm
 
Dịch vụ này liên quan đến việc lựa chọn mẫu sản phẩm mang ý nghĩa thống kê để kiểm tra về mặt cảm quan bao gồm các yêu cầu về nhãn mác và đóng gói. Sự giám sát ngẫu nhiên cuối cùng trên toàn bộ lô hàng nhằm làm giảm thiểu mối nguy nhập khẩu.

 

Hoặc xem nội dung lĩnh vực kinh doanh, giám định chi tiết từng loại dịch vụ giám định của công ty giám định AIM Control

Lĩnh vực kinh doanh của công ty giám định AIM Control

ü Giám định Nông sản thực phẩm

ü Giám định Hàng Công Nghiệp

ü Giám định Hàng Hải - Dịch vụ Dầu Khí

ü Giám định Hàng tiêu dùng

ü Giám định Xăng dầu, Gas và Hóa chất

ü Giám định Khoáng sản

ü Giám định cho Chính phủ và các tổ chức khác

ü Thẩm định giá

ü Chứng nhận

Dịch vụ giám định cụ thể của công ty giám định AIM Control

Giám định?

Các loại hình giám định

ü Giám định chất lượng hàng hóa, giám định số lượng hàng hóa

ü Giám định hàng hải

ü Giám định cơ khí, chế tạo máy - giám định tại xưởng- NDT

Yêu cầu giám định

 


Dịch vụ này bao gồm các phân tích hóa học, sinh học, vật lý, và các thông số phân tích cảm quan để phân tích thành phần và độ an toàn của thực phẩm.
Người viết : @AIM Control
Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Field