Banner top 1

Giám định hàng hóa tại nhà máy người bán trước khi xếp hàng

Giám định hàng hóa tại nhà máy người bán

Giám định hàng hóa tại nhà máy người bán

Giám định hàng hóa tại nhà máy người bánGiám định hàng hóa tại nhà máy người bán, giám định sản phẩm xuất khẩu tại nhà máy người bán được thực hiện tại thời điểm hàng hóa, sản phẩm được sản xuất được 80% hoặc 100% lô hàng theo hợp đồng mua bán và sẵn sàng đóng gói chuẩn bị xuất khẩu.Mục đích giám định sản phẩm xuất khẩu, giám định hàng hóa tại nhà máy ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Field