Banner top 1
Lĩnh vực kinh doanh
Tổng quan
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định thử nghiệm, phân tích - Kiểm tra cơ học

Giám định thử nghiệm, phân tích, kiểm tra cơ học

Giám định thử nghiệm, phân tích, kiểm tra cơ học

 Các phòng thí nghiệm cơ học thực hiện việc đánh giá cấu trúc, tính chất vật lý, tính chất cơ học của vật liệu và sản phẩm. Các thử nghiệm được thực hiện dưới các điều kiện môi trường được kiểm soát để đảm bảo vật liệu và sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với các mục đích sử dụng mà chúng được thiết kế. Với các phòng thí nghiệm và các ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Field