Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định thực phẩm

Kiểm định chất lượng thực phẩm và đồ uống

Kiểm định chất lượng thực phẩm và đồ uống

Dịch vụ kiểm định chất lượng thực phẩm và đồ uốngDịch vụ kiểm định chất lượng thực phẩm và đồ uống liên quan đến việc lựa chọn thống kê các mẫu sản xuất để kiểm tra các khía cạnh trực quan và cảm quan bao gồm ghi nhãn, đánh dấu và đóng gói, số lượng, trọng lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật dựa trên các yêu cầu của P.O. và quy định của Luật để đáp ứng ...Hoạt động
Field