Banner top 1

Giám định vàng

Giám định vàng

Giám định vàng

Dịch vụ giám định vàng (lấy mẫu, phân tích, chứng nhận) và phân tích quặng:Xét nghiệm kim loại (luyện kim) là phân tích thành phần của một quặng, kim loại hoặc hợp kim và vàng.AIM Control chuyên việc cung cấp lấy mẫu Vàng, dịch vụ Phân tích vàng, Giấy chứng nhận vàng, cũng như cung cấp dịch ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Field