Banner top 1

Giám định vật liệu

Giám định kiểm định vật liệu

Giám định kiểm định vật liệu

Giám định kiểm định vật liệuKiểm tra nguyên liệu thô, giám định kiểm định vật liệu là chọn vật liệu hoặc vật phẩm để sản xuất hoặc gia công tại nhà máy ở giai đoạn đầu tiên.Kiểm tra và thử nghiệm trên tất cả các khía cạnh của vật liệu về tích chất vật lý, hóa học, AIM xác định hoặc xác minh vật liệu theo các yêu cầu của đặc điểm kỹ thuật, quy định hoặc hợp ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field