Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Giám định/ Đánh giá qui tắc hành xử

Giám định, Đánh giá qui tắc hành xử

Giám định, Đánh giá qui tắc hành xử

Mục đích của việc giám định, đánh giá và giám sát trách nhiệm xã hội (qui tắc hành xử, nhân quyền, các yêu cầu về đạo đức) là để đảm bảo các đối tác kinh doanh của bạn tuân thủ những cam kết của công ty bạn đối với chính sách về trách nhiệm xã hội. Để thẩm tra tính minh bạch, nhất quán và trung thực, hầu hết các công ty xử dụng bên thứ ba chẳng hạn như AIM Control để ...Hoạt động
Field