Banner top 1

Giám sát xếp hàng container

Giám sát xếp hàng hóa vào container

Giám sát xếp hàng hóa vào container

Giám sát xếp hàng hóa vào containerGiám sát xếp hàng hóa vào container là giám sát tình trạng hàng hóa, kiểm tra tình trạng bao bì và đóng gói, kiểm đếm số lượng, giám định đại diện trọng lượng hàng hóa, giám sát sự chất xếp hàng hóa vào phương tiện chuyên chỡ, và các hoạt động liên quan nhằm mục đích phòng ngừa thiệt hại và tổn thất xảy ra cho hàng hóa trước quá trình xếp hàng, ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field