Banner top 1

Lặn và thực hiện công việc ngầm dưới nước

Cung cấp dịch vụ lặn và cạo hà phần chìm thân tàu

Cung cấp dịch vụ lặn và cạo hà phần chìm thân tàu

Cung cấp dịch vụ lặn và cạo hà phần chìm thân tàuCông Ty AIM có bộ phận thợ lặn và thiết bị chuyên nghiệp để thực hiện dịch cung cấp dịch vụ lặn và cạo hà phần chìm thân tàu, kiểm tra giám định dưới nước bao gồm các dịch vụ sau: email: diving@aimcontrolgroup.com, aimcontrol@hotmail.com, cell: +84903615612. Cung cấp dịch vụ lặn và cạo hà phần chìm thân tàu. Cung cấp dịch vụ lặn và ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field