Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Thẩm định giá xác định giá Máy móc, Thiết bị, Nhà xưởng, Dự án

Thẩm định giá xác định giá Máy móc, Thiết bị, Nhà xưởng, Dự án

Thẩm định giá xác định giá Máy móc, Thiết bị, Nhà xưởng, Dự án

  Thẩm định giá xác định giá Máy móc, Thiết bị, Nhà xưởng, Dự án: 1.  Mục đích xác định giá trị Máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dự án, tàu biển, dự án: -    Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn ngân hàng -    Bảo hiểm và bội thường tài sản -    Phục vụ thuê tài chính -    Cầm cố, thanh lý -    Tính thuế ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Field