Banner top 1
Tổng quan

Thẩm định giá

Thẩm định giá là xác định giá trị tài sản, đất đai, doanh nghiệp tại một thị trường và một thời điểm nhất định cho ngân hàng, vay vốn, cho bộ tài chính và khách hàng có nhu cầu:

Dịch vụ thẩm định giá

Thẩm định giá doanh nghiệp

Thẩm định giá tài sản

Thẩm định giá đất đai

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá động sản

Thẩm định giá phương tiện vận tải, thiết bị, nhà xưỡng

Thẩm định giá theo yêu cầu của khách hàng

 

Show
Filter by
Enter keyword

Thẩm định giá

Giám định, kiểm định đồ chơi trẻ em, thiết bị trường học

Giám định, kiểm định đồ chơi trẻ em, thiết bị trường học

 Children may be seriously injured while playing. You have to ensure children’s products and toys are safe for use. Ø       Testing Services for Toys, Premiums & Juvenile items Ø       AIM Control Advantages Ø       Products covered Ø       Standards for Toy Testing Ø       Other AIM Control Value-added Services ...

 
Thẩm định giá xác định giá Máy móc, Thiết bị, Nhà xưởng, Dự án

Thẩm định giá xác định giá Máy móc, Thiết bị, Nhà xưởng, Dự án

  Thẩm định giá xác định giá Máy móc, Thiết bị, Nhà xưởng, Dự án: 1.  Mục đích xác định giá trị Máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dự án, tàu biển, dự án: -    Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn ngân hàng -    Bảo hiểm và bội thường tài sản -    Phục vụ thuê tài chính -    Cầm cố, thanh lý -    Tính thuế ...

 
Thẩm định giá xác định giá trị Doanh nghiệp

Thẩm định giá xác định giá trị Doanh nghiệp

Thẩm định gía trị doanh nghiệp1.  Mục đích xác định giá trị doanh nghiệp -    Cổ phần hóa -    Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn ngân hàng -    Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp -    Các mục đích khác 2.  Loại hình doanh nghiệp -    Doanh nghiệp nhà nước -    Doanh nghiệp tư nhân -    Doanh nghiệp ...

 
Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản

Mục đích thẩm định bất động sản: -         Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng; -         Cổ phần hóa, mua bán doanh nghiệp; -         Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp; -         Hạch toán kế toán để tính thuế, bảo hiểm; ...

 
Thẩm định giá

Thẩm định giá

  Thẩm định giá là gì? “Thẩm định giá là việc đánh giá, đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ Quốc tế”.(theo khoản 2 điều 4 Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH 10). Liên hệ yêu cầu thẩm định giá: 0903615612.     Về mặt ngữ nghĩa, “thẩm định giá” bao gồm ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Field