Banner top 1

Giám định nhà máy theo tiêu chuẩn yêu cầu của người mua

Giám định tiêu chuẩn nhà máy sản xuất

Giám định tiêu chuẩn nhà máy sản xuất

Giám định tiêu chuẩn nhà máy sản xuấtKiểm tra xem có bất kỳ lao động trẻ em, dưới tuổi lao động trong nhà máy sản xuất?Kiểm tra sự phù hợp và tuân thủ môi trường và xã hội của nhà máy sản xuất? Kiểm tra nhà máy sản xuất làm thế nào ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field