Banner top 1

Giám định và chứng nhận hàng hóa đáp ứng Tiêu chuẩn ISIRI

Giám định và chứng nhận hàng hóa đáp ứng Tiêu chuẩn ISIRI

Giám định và chứng nhận hàng hóa đáp ứng Tiêu chuẩn ISIRI

Giám định và chứng nhận hàng hóa đáp ứng Tiêu chuẩn ISIRI

AIM Control có chi nhánh tại Iran để cấp Giám định và chứng nhận hàng hóa đáp ứng Tiêu chuẩn ISIRI cho hàng hoá sản phẩm của bạn xuất khẩu vào Iran

Tiêu chuẩn ISIRI

Kinh doanh, thương mại quốc tế với các nhà nhập khẩu Iran là cơ hội và thách thức do gia tăng nhà cung cấp và những hạn chế trong thanh toán và những qui định rang buộc khác. Với giấy chứng nhận giám định của AIM Control giúp nhà xuất khẩu, người cung ứng để đàm phán và yêu cầu nhà nhập khẩu Iran trả tiền qua Ngân Hàng bằng Tín Dụng Thư Letter of Credit (L/C). liên

Chính phủ Iran luôn đưa ra yêu cầu rất cao để đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kinh doanh quốc tế nhằm bảo vệ sức khoẻ của người tiêu dùng, và bảo vệ môi trường. ISIRI viết tắc của Institute of Standard and Industrial Research of Iran cũng được hiểu rằng hàng hoá và sản phẩm nhập khẩu vào thị trường Iran cần được kiểm tra, giám định bởi bên thứ 3 là AIM Control.

Giám định và chứng nhận hàng hóa đáp ứng Tiêu chuẩn ISIRI

Giải pháp

PSI là gì?

PSI viết tắc của The Pre-shipment Inspection nghĩa là giám định trước khi xuất hàng liên quan đến đánh giá chất lượng, số lượng, bao bì, đóng gói của hàng hoá, sản phẩm theo yêu cầu của người mua và đáp ứng theo nội dung yêu cầu trong Thư tín dụng (Letter of Credit).

VOC là gì?

Nhập khẩu vào Iran cần xem xét đến qui tắc 59366 of tháng 10, 2001, qui định sản phẩm, hàng hoá nhập vào Iran bắt buộc phải thông qua giám định (AIM Control) chứng minh rằng hàng hoá, sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn của ISIRI (ISO, ITU, IEC, CODEX, EN) and/or local Standards (NF, BS, DIN, etc.). 

 


Người viết : @AIM Control
Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field