Banner top 1

Giám định xếp, dỡ hàng, chèn buộc hàng hóa

Chứng nhận giám định chằng buộc hàng hóa

Chứng nhận giám định chằng buộc hàng hóa

Chứng nhận giám định chằng buộc hàng hóaChứng nhận giám định chằng buộc hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong vận tải từ địa điểm giao hàng đến địa điểm nhận hàng xuyên qua nhiều phương thức vận tải khác nhau.Chứng nhận giám định chằng buộc hàng hóa được cấp cho khách hàng sau khi giám định viên của AIM Control đo đạt, tính toán, đánh giá và giám định kết quả ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field