Banner top 1

Giám định xếp, dỡ hàng, chèn buộc hàng hóa

Chứng nhận giám định chèn buộc hàng hóa

Chứng nhận giám định chèn buộc hàng hóa

Chứng nhận giám định chèn buộc hàng hóaChứng nhận giám định chèn buộc hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong vận tải từ địa điểm giao hàng đến địa điểm nhận hàng xuyên qua nhiều phương thức vận tải khác nhau.Chứng nhận giám định chèn buộc hàng hóa được cấp cho khách hàng sau khi giám định viên của AIM Control đo đạt, tính toán, đánh giá và giám định kết quả hàng hóa ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Field