Banner top 1
Tổng quan

Giám định xuất khẩu và Chứng nhận là gì? AIM Control cung cấp dịch vụ Giám định xuất khẩu và Chứng nhận nhằm mục đích đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của Thương nhân và Tổ chức Thương mại, Chính phủ.  

 

Show
Filter by
Enter keyword

Giám định xuất khẩu và Chứng nhận

Giám định xuất khẩu

Giám định xuất khẩu

Giám định xuất khẩuGiám định xuất khẩu là gì? Giám định xuất khẩu để xác định số lượng xuất khẩu, xác định chất lượng xuất khẩu, xác định nguồn gốc xuất xứ và tình trạng, điều kiện thực tế của đối tượng xuất khẩu đáp ứng qui định của Bộ Thương Mại, Hợp đồng mua bán ngoại thương, Hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng chuyên chỡ và qui định khác, cụ ...Hoạt động
Field