Banner top 1

Giám định/ Giám sát dỡ hàng

Giám định xếp dỡ hàng hóa nông sản

Giám định xếp dỡ hàng hóa nông sản

Giám định xếp dỡ hàng hóa nông sản:Trong thương mại mua bán hàng hoá, lưu giữ, xếp dỡ và vận chuyển thường có một hợp đồng để xác định chất lượng, số lượng và điều kiện của hàng hoá. Giám định xếp dỡ hàng hóa nông sản của AIM Control sẽ theo dõi và giám sát độc lập các hoạt động bốc xếp và dỡ hàng. Vai trò của giám định viên hàng hoá, giám sát viên xếp dỡ hàng hóa ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field