Banner top 1

Giám sát xếp hàng rời

Giám định hàng hóa trước khi bán

Giám định hàng hóa trước khi bán

Giám định hàng hóa trước khi bán, xuất khẩuAIM Control thực hiện việc Giám định hàng hóa trước khi bán, xuất khẩu tại kho người bán hoặc bãi cảng xếp dỡ hàng, trước thời điểm giao nhận hàng hóa.  Cho Lô hàng được mua bán:Trước khi xếp lô hàng hóa vào phương tiện vận tải của hãng tàu là tàu vận tải, điều kiện hàng hoá phải được tiến hành giám định để xác định rõ ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Field