Banner top 1
Show
Filter by
Enter keyword

Thử nghiệm và phân tích các sản phẩm, hàng hoá

Thử nghiệm và phân tích hàng hoá

Thử nghiệm và phân tích hàng hoá

Thử nghiệm và phân tích hàng hoáThử nghiệm và phân tích hàng hóa nhằm xác định chất lượng các sản phẩm và hàng hóa có tuân thủ các yêu cầu về quy chế và các tiêu chuẩn trong ngành. . . hay không, đồng thời xác định rõ lợi ích mà chúng mang lại cho người mua, người tiêu dùng hoặc so với các sản phẩm, hàng hóa cạnh tranh.Thử nghiệm và phân tích hàng hóa là công việc đòi hỏi phải chính ...Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field