Banner top 1

Giám định sản phẩm hàng hóa

Giám định sản phẩm công nghiệp

Giám định sản phẩm công nghiệp

Giám định sản phẩm công nghiệp.:·         Lấy mẫu sản phẩm.·         Phân tích, thử nghiệm sản phẩm.·         Chứng kiến thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm.·         Giám định chế tạo sản ...

 
Giám định hàng hóa vận tải

Giám định hàng hóa vận tải

Giám định hàng hóa vận tải:·         Lấy mẫu hàng hóa vận tải.·         Phân tích, thử nghiệm hàng hóa vận tải.·         Chứng nhận hàng hóa vận tải.·         Giám định sản xuất hàng ...

 
Giám định hàng hóa sản phẩm tiêu dùng

Giám định hàng hóa sản phẩm tiêu dùng

Giám định hàng hóa sản phẩm tiêu dùng.:·         Lấy mẫu hàng hóa sản phẩm tiêu dùng.·         Phân tích, thử nghiệm hàng hóa sản phẩm tiêu dùng.·         Chứng nhận hàng hóa sản phẩm tiêu ...

 
Giám định xăng dầu

Giám định xăng dầu

Giám định xăng dầu:·         Lấy mẫu xăng dầu, sản phẩm xăng dầu.·         Phân tích, thử nghiệm xăng dầu.·         Chứng nhận xăng dầu.·         Giám định đo lường số lượng xăng dầu tại bồn ...

 
Giám định hóa chất

Giám định hóa chất

Giám định hóa chất:·         Lấy mẫu hóa chất, sản phẩm hóa chất.·         Phân tích, thử nghiệm hóa chất.·         Chứng nhận hóa chất.·         Giám định đo lường số lượng hóa chất tại bồn ...

 

Các tin khác :


  Show
  Filter by
  Enter keyword
  Hoạt động
  Field